کارشناس امور پایگاه ها

1398/7/2 0:0

علی اصغر مظلوم زاده

کارشناس امور پایگاهها

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

چیدمان برنامه شیفت ماهیانه نیروها
جمع آوری تعداد مأموریت های ماهیانه هر نیرو و ثبت آنها
تعیین تعداد شیفت ماهیانه هر نیرو و ثبت در نمودار زمانبندی شده جهت محاسبه کارکرد ماهیانه پرسنل
بایگانی فرم های مأموریت اورژانس 115 پایگاه ها در واحد بایگانی
تعیین جایگزین برای شیفت های خالی و همچنین نیروها هنگام مرخصی یا غیبت ایشان
تحویل دستگاه های معیوب به شرکت تعمیراتی جهت تعمیرات
توزیع پاره ای از وسایل در سطح استان
استعلام مأموریت در پاسخ به نامه های وارده از سوی دادگاه، پزشک قانونی، بیمه و صدور نامه و  کپی برابر با اصل فرم مأموریت اورژانس
پیگیری امور مربوط به آمبولانس خصوصی در پاره ای از مراحل
تعیین نیرو و آمبولانس جهت پوشش ها
بازدید از پایگاه ها


تاریخ بروز رسانی:   3 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >