EOC

1398/7/6 0:0

 
 
Image result for personal icon png

 EOC  مرکز هدایت عملیات بحران

( Emergency Operations Center )
نام و نام خانوادگی مسئول: سکینه ارجمندی

تحصیلات :کارشناس پرستاری

میزان تجارب: 

  • 10سال بعنوان سوپروایزر آموزشی در بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با ردیف و پست سازمانی
  • 10سال بعنوان سوپروایزر بالینی وجانشین مدیر خدمات پرستاری
  • 10سال بعنوان کارشناس مسئول واحد بهبود کیفیت ، رسیدگی به شکایات و ایمنی بیمار
  • 4 سال بعنوان مدیر بحران بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
  • 10سال بعنوان مسئول آموزش به بیمار
  • 2سال بعنوان مسئول اعتبار بخشی بیمارستان

 

 


 

 مرکز هدایت عملیات بحران(EOC)

واحدی است  بمنظور بهینه نمودن و متمرکز سازی سیستمهای اطلاع رسانی و عملیاتی در مواقع بحران که مهمترین مرجع تصمیم گیری و هدایت راهبردی در شرایط بحرانی در سطح منطقه و دانشگاه مربوطه می باشد.این واحد تحت نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه و به صورت 24 ساعته با امکانات ارتباطی کامل فعالیت می نماید.

مرکز هدایت عملیات بحران محلی براي گردهمایی و نگهداري منابعی است که براي پاسخ به فوریتها و بحرانها لازم و ضروري است. مکانی است که مسئولین در زمان وقوع بحران براي هدایت و هماهنگی مدیریت عملیات و توزیع منابع در آن حضورمی یابند. همچنین مرکزي براي مدیریت و پاسخ دهی به فعالیت ها است. مرکز هدایت عملیات بحران برخلاف تصور هرگز به فرما ندهی سانحه و انجام عملیات مشغول نخواهد بود بلکه موارد مورد نیازبراي بحران را برنامه ریزي و از آن پشتیبانی می کند و از مرکز فرماندهی بحران که مرتبط با آن است حمایت می کند. مرکزهدایت عملیات بحران قلب و مغز مدیریت بحران و یکی از ارکان مهم آن است و در واقع مسئول تصمیمات استراتژیک بحران می باشد و تصمیمات عملیاتی را بر عهده سطوح پائین تر می گذارد.


Related imageاهداف پروژه ایجاد مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
هدف کلی : ساماندهی و هماهنگی درون بخشی و بین بخشی جهت مقابله با بلایا و نیز مشاهده روزانه عملکرد واحدهاي مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی می باشد.


  اهداف اختصاصی :


کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث
ارتقاء کیفی سیستم نظارتی برعملکرد اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
افزایش میزان مشارکت و تعامل بین بخشی بخصوص در زمان بروز حوادث و بلایا
ایجاد هماهنگی جهت اعزام تیمهاي اضطراري در زمان ضرورت
ایجاد بانک جامع اطلاعات آماري از حوادث و سوانح
تهیه و تدوین سناریوي مانورهاي مختلف
اجراي مانور
برقراري سیستم هشدار سریع
ایجاد سیستم ارتباطی مناسب بین رده هاي فرماندهی ، تیمهاي عملیاتی و سایر واحدها
استفاده کاربردي و مناسب از اطلاعات موجود در مرکز
فراهم نمودن بستري مناسب براي ایجاد مرکزهاي عملیات بحران(درشبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي استان بوشهر )

 


 

اجزاء مرکز هدایت عملیات بحران :
1) اولین جزء کارکنان هستند.
باید بطور مناسب ورزیده و توانایی فکر کردن خلاق و ایجاد سناریوي گوناگون را داشته باشند.
2) دومین جزء مهم ارتباطات است.
سیستم ارتباطات باید طوري باشد تا اطلاعات لازم و همچنین دستورات استراتژیک، بدون هیچ مشکلی به مرکز هدایت عملیات بحران وارد یا خارج گردد. به عبارتی مسیر اطلاعات باید یک مسیر پیوسته باشد.

 

 

شرح وظایف مرکز هدایت عملیات بحران:


ساماندهی وهماهنگی درون بخشی و بین بخشی درزمان وقوع بحران .
مهمترین مرجع تصمیم گیري ، هدایت و رهبري در شرایط بحران،
هماهنگ کننده در سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
ایجاد بانک اطلاعاتی آماري از حوادث ویژه بصورت روزانه، ماهیانه و مقایسه با گزارشات آماري مراکز پلیس- پزشکی قانونی و. . .
پیگیري و دریافت گزارشات حوادث ویژه و غیرمترقبه از مراجع ذیربط
اطلاع رسانی و اعلام ایجاد آمادگی به مراکز اورژانس و سایر مراکز امدادي، بهداشتی و درمانی درزمان وقوع حوادث و بلایا به منظور مرتفع نمودن نیازهاي بهداشتی و درمانی مصدومین وبیماران
تبدیل شدن مرکز مذکور به مرکز بحران دانشگاه به هنگام مواجهه با حوادث سنگین و بلایا و هدایت عملیات بحران
نظارت و ارزیابی برعملکرد مراکز اورژانس
انجام فعالیت به صورت شبانه روزي درراستاي هماهنگی، دریافت و ثبت اطلاعات

 


برنامه هاي مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه


 برنامه هاي مرکز هدایت عملیات بحران در سه بخش آموزشی، عملیاتی و مدیریتی تدوین شده و در طول سال اجرا می گردد.


الف) در بخش آموزش:

تدوین برنامه هاي آموزشی
برگزاري کارگاههاي مختلف در زمینه مدیریت بحران در سه سطح مدیران ارشد، بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، پزشکان عمومی ، متخصصین و اعضاء هیئت علمی
آموزش و ساماندهی تیم هاي عملیاتی مختلف- تریاژ

 

ب) در بخش عملیات :

تدوین برنامه هاي عملیاتی
برگزاري مانور در سطوح مختلف (دور میزي- مقیاس کوچک- مقیاس بزرگ)
برگزاري مانور در کلیه بیمارستانهاي مرکز استان
برگزاري مانور در کلیه شهرستانهاي استان
برگزاري مانور بزرگ در دانشگاه
اجراي اقدامات عملیاتی وزارتخانه و مصوبات کارگروه آمادگی استان

 

ج) در بخش مدیریت :

تدوین برنامه هاي مدیریتی
تشکیل جلسات کارگروه
تشکیل جلسات کمیته هاي تخصصی کارگروه
تشکیل جلسات برون سازمانی و برون بخشی
تشکیل جلسات بیمارستانی
تشکیل جلسات شهرستانی
تدوین و ابلاغ مصوبات به واحدهاي مربوطه
تهیه شرح وظایف، مسئولیت ها و ابلاغ به واحدهاي مربوطه

 

 مرکز هدایت عملیات بحران درمراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه:
تهیه بانک اطلاعاتی کامل متولیان مرکز حوادث شبکه و بیمارستان و ارسال به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
تهیه شرح وظایف پرسنل در حوادث و ارسال به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
تعیین رده هاي فرماندهی و جانشین آنها در حوادث و ارسال به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
اطلاع رسانی سریع و مناسب به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی ( تلفن33337070 و فاکس33335070 (
برگزاري مانورهاي آمادگی مقابله با حوادث و ارسال گزارشات مربوطه به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
تهیه پروتکل هاي هدایت عملیات بحران بسته به نوع حادثه
نصب پوستر حوادث ویژه در کلیه مراکز بهداشتی – درمانی
آمادگی واحد هاي مختلف شبکه جهت مقابله با حوادث از جمله نقلیه ، انبار و ...
تشکیل جلسات و تعامل موثر با ارگانهاي برون سازمانی ( هلال احمر ، سپاه ، نیروي انتظامی ، بسیج ، آتش نشانی)و...
تشکیل جلسات ستاد حوادث غیرمترقبه شبکه و بیمارستان و ارسال صورتجلسات به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه
تدوین سیستم فرماندهی حادثه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی – درمانی


Related image فعالیتها :
الف ) پیش از وقوع حادثه
 ب ) هنگام وقوع حادثه
 ج ) پس از وقوع حادثه


الف) پیش از وقوع حادثه :
تهیه بانک اطلاعاتی کامل متولیان حوادث غیرمترقبه
نیاز سنجی آموزشی، تجهیزاتی ،...
تشکیل تیمهاي واکنش سریع
برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت بحران
اجراي مانورهاي آمادگی در حوادث
مستند سازي فعالیتها در قالب صورتجلسه و گزارشات
تشکیل جلسات مرکز حوادث دانشگاه به صورت ماهانه
ایجاد لایه هاي ارتباطی چندگانه و مشترك بین اعضاء و سازمانهاي همکار


ب) هنگام وقوع حادثه :
تشکیل جلسات اضطراري مرکز حوادث دانشگاه
هماهنگی واطلاع رسانی به ستادحوادث استانداري
شرکت رئیس یا دبیرکارگروه بهداشت ودرمان درجلسات ستادحوادث استانداري
مدیریت بحران ،بر اساس پروتکل ها و شرح وظایف موجود
اعزام ، فراخوان و آماده باش نیروها
اطلاع رسانی به متولیان مرکز حوادث درون و برون سازمانی
بکارگیري تجهیزات و نیروها متناسب با حادثه
ارتباط فعال بامرکز هدایت عملیات بحران تهران و فارس بعنوان قطب
ثبت دقیق گزارش اقدامات انجام شده
فعال سازي لایه هاي ارتباطی چندگانه و مشترك بین اعضاء و سازمانهاي همکار(پلیس، هلال احمر و...)


ج ) پس از وقوع حادثه:
تشکیل جلسه ارزیابی ، بازنگري و تبادل تجربیات
بررسی موانع و مشکلات مشاهده شده
برنامه ریزي براي رفع مسائل و مشکلات پیش رو
ارسال درس آموخته ها به کلیه اجزاء مدیریتی عملیاتی
باز سازي و نوسازي منابعImage result for warning png transparent سیستم هشدار سریع (Warning Early )Image result for warning png transparent
مهمترین نکته در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه اطلاع رسانی به موقع حادثه است تا مسئولین مربوطه بتوانند در کوتاهترین زمان در صحنه حضور یافته وهماهنگی هاي لازم را به عمل آورند. در این راستا مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه ضمن تعریف حوادث ویژه ، تهیه پوستر مناسب ، فرم هاي مورد نیاز و ارسال به کلیه مراکزبهداشتی درمانی استان و اعلام شماره تلفن هاي مختلف ، مراکز موظف گردیدند درصورت هر گونه حادثه اي مراتب را فوراً به مرکز هدایت عملیات بحران اعلام نمایند وازطریق آن با توجه به شدت حادثه و نیاز منطقه نسبت به اطلاع رسانی به مسئولین مختلف دانشگاه و سازمانهاي همکار و پشتیبان اقدام خواهد شد.

 

Related imageحوادث ویژه قابل گزارش:


Related image  حوادث ترافيكي با تعداد فوتي و مجروح بيش از 4 نفر (خود 4 نفر مد نظر نمي باشد)
Related image  حوادث ترافيكي با تعداد فوتي بيش از 2 نفر (خود 2 نفر مد نظر نمي باشد )
Related image  هرگونه تحصن و تجمع
Related image  موارد مربوط به اغتشاشات
Related image  حوادث هوايي اعم از سقوط يا سانحه هواپيما و بالگرد و يا نقص فني در هوا و احتمال سانحه هوايي
Related image  موارد مربوط به تيراندازي اعم از مجروح يا فوتي، حتي يك نفر ( شكاري و جنگي )
Related image  آلودگي هاي آب و هوا
Related image   موارد مربوط به حوادث غير مترقبه سيل / زلزله/ رانش زمين ...
Related image  خودكشي منجر به فوت(حتي يك مورد )
Related image  موارد فوت مشكوك از نظر حوزه سلامت
Related image  حوادث تروريستي
Related image  حوادث گروگانگيري
Related image  حوادث مربوط به اماكن خاص از جمله آوار و حريق و انفجار و... ( اماكن خاص: استانداري و فرمانداري وبيمارستانها و دانشگاهها و كارخانجات... )
Related image  موارد فوت يا جراحت افراد شاخص در استان
Related image  حوادث مربوط به مواد خطرناك اعم از واژگوني يا سانحه وسائل نقليه حمل كننده مواد خطر ناك يا حوادث
Related image  مربوط به كارخانجات و مخازن نگهداري مواد خطرناك
Related image  حوادث ترافيكي زنجيره اي اعم از وجود يا عدم وجود مجروح يا فوتي
Related image  حوادث بهداشتي محيطي يا شغلي كه حوزه سلامت را درگير خواهند نمود
Related image  مسموميت با منواكسيدكربن حتي يك مورد ( درفصل پاييز- زمستان )
Related image  غرق شدگي حتي يك مورد ( درفصل تابستان )
Related image  موارد مربوط به انفجار اعم از: تروريستي و غير تروريستي مثل: كپسول گاز، گاز شهري و .....
Related image  حوادث هسته اي و بيولوژيك
Related image  انفجار مين
Related image  مسموميت گروهي بيش از 4 نفر
Related image  حوادث مربوط به راهيان نور ( اعم ا ز سانحه ، تصادف ، مسموميت و.... )


تاریخ بروز رسانی:   8 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >