پدافند غیرعامل

1398/7/9 0:0

 

Image result for personal icon png

 

نام و نام خانوادگی مسئول: سکینه ارجمندی

تحصیلات :کارشناس پرستاری

میزان تجارب: 

 • 10سال بعنوان سوپروایزر آموزشی در بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با ردیف و پست سازمانی
 • 10سال بعنوان سوپروایزر بالینی وجانشین مدیر خدمات پرستاری
 • 10سال بعنوان کارشناس مسئول واحد بهبود کیفیت ، رسیدگی به شکایات و ایمنی بیمار
 • 4 سال بعنوان مدیر بحران بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
 • 10سال بعنوان مسئول آموزش به بیمار
 • 2سال بعنوان مسئول اعتبار بخشی بیمارستان

 

Related image ماده 1- اختصارات:

 • -1-1 دستگاه: منظور وزارتخانه است که درآن کمیته اصلی پدافند غیر عامل تشکیل میشود.
 • -2-1 سازمان: منظور سازمان پدافند غیر عامل است.
 • -3-1 ستاد: منظور ستاد پدافند غیر عامل وزارت بهداشت است.
 • -4-1 کمیته: منظور کمیته، کمیته پدافند غیرعامل دانشگاههای علوم پزشکی است .
 • -5-1 کارگروههای ستادی دانشگاهها:

Related image الف- کارگروه درمان
Related image ب- کارگروه بهداشت
Related image  پ- کارگروه غذا و دارو
Related image  ت- کارگروه کالبدی ( فنی، پشتیبانی و... )
Related image ث- کارگروه امداد، نجات و فوریتهای پزشکی
Related image ج- کارگروه آموزش و پژوهش
Related image چ- کارگروه اطلاعرسانی و آرامش بخشی


Related imageماده 2- اهداف کمیته:

 • -1-2 - کاهش آسیبپذیری نظام سلامت و زیرساختهای حساس، حیاتی و مهم آن در برابر آسیبها و تهدیدات
 • متعارف و نامتعارف
 • -2-2 - افزایش میزان آمادگی نظام سلامت برای انواع آسیبها و تهدیدات
 • -3-2 - طراحی و اقدام پاسخ اضطراری موثر و مناسب نظام سلامت به حوادث متعارف و نامتعارف
 • -4-2 - بازیابی و توانبخشی بر اساس یك برنامه زمانبندی منطقی با هدف بازگشت به زندگی عادی، تداوم فرایند
 • توسعه و کاهش آسیبپذیری2سال بعنوان مسئول اعتبار بخشی بیمارستان

ماده 3 - ترکیب کمیته:

 • -1-3 رئیس دانشگاه / دانشکده )رئیس کمیته(
 • -2-3 رئیس اداره پدافند غیرعامل دانشگاه/ دانشکده )دبیرکمیته(
 • -3-3 معاون درمان دانشگاه/ دانشکده )رئیس کارگروه درمان(
 • -4-3 معاون بهداشت دانشگاه/ دانشکده )رئیس کارگروه بهداشت(
 • -5-3 معاون غذا و داروی دانشگاه/ دانشکده )رئیس کارگروه غذا و دارو(
 • -6-3 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه / دانشکده )رئیس کارگروه کالبدی(
 • -7-3 رئیس مرکز فوریتهای دانشگاه/ دانشکده )رئیس کارگروه امداد، نجات و فوریتهای پزشکی(
 • -8-3 معاون آموزش دانشگاه/ دانشکده )رئیس کارگروه آموزش و پژوهش(
 • - معاون پژوهش: عضو کمیته
 • - معاون امور اجتماعی: عضو کمیته
 • - ریاست بازرسی دانشگاه: عضو کمیته
 • - ریاست حراست: عضو کمیته
 • - ریاست بسیج: عضو کمیته
 • - ریاست انتقال خون: عضو کمیته

شرح وظایف کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شناسایی آسیب پذیریها و تهدیدات متعارف و نامتعارف مناطق تحت پوشش آن دانشگاه و تهیه طرح جامع مقابله و کنترل آنها
تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آنها
تدوین برنامه آمادگی و پاسخ واحد نظام سلامت به انواع حوادث با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل
شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل (رصد و پایش، تشخیصی، آشکارسازی، درمان، غذا، دارو، خون و ...)
تقویت و توسعه مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشت و پیشگیری، ارتقاء و تقویت مدیریت و کنترل انواع تهدیدات، مصون سازی، امداد و نجات، درمان، پاکسازی و مدیریت پسماند، غذا و دارو، تجهیزات سلامت محور، خون و فرآوردههای خونی ، پدافند سایبری در نظام سلامت و...
کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساختهای نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با به کارگیری اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی
تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات در آحاد جامعه
سازماندهی و ارتقای عملکرد سیستمهای درمانی دانشگاه /دانشکده در مواجهه با انواع تهدیدات
ساماندهی تیمهای پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث متعارف و غیرمتعارف
بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی (PHC) بصورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع تهدیدات، حوادث و بلایا با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل
آموزش عمومی و تخصصی کلیه مدیران و کارکنان نظام سلامت تحت تابعه با برگزاری انواع کارگاههای  تخصصی هدفمند، تمرین و رزمایشهای دانشگاهی/ استانی
به کارگیری روشهای نوین آموزش، تحقیق، فناوری و آینده پژوهی در خصوص تهدیدشناسی و دفاع غیرعامل
تدوین برنامه های سالانه و پنج ساله دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل
اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روحی و روانی برای مردم در حوزه ارائه خدمت
استفاده حداکثری از توانمندی و قابلیتهای نیروهای داوطلب مردمی، بسیج و هلال احمر و ... و کلیه سازمانهای همکار در همه ابعاد
سایر برنامه ابلاغی از سوی ستاد

 تاریخ بروز رسانی:   9 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >