حفاظت اسناد و مدارک

1399/12/11 0:0

نگهداری و حفاظت کلیدها ، مفتاح قفل ها ، رمز و دستگاههای تکثیر

تشکیل دبیرخانه محرمانه

اجرای کامل نظامنامه و دستورالعمل حفاظت اسناد طبقه بندی شده

دریافت ،ثبت و اقدام به حفاظت اسناد طبقه بندی شده و محرمانه بصورت متمرکز

طبقه بندی اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت

ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنلی و سیستم مطمئن بایگانی ، ارسال مراسلات و گردش اسناد

استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مخازن سئوالات و آزمون ها

تهیه و تنظیم ، تکثیر و نسخه برداری از نامه های طبقه بندی شده با نظر مسئول مستقیم

انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ها

تهیه و تنظیم ، دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات

تدوین دستورالعمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن انجام آن

پالایش اسناد راکد

نظارت بر امحاء اسناد و مدارک و اوراق اداری

آموزش و توجیه کارکنان در خصوص نحوه حفاظت از اسناد طبقه بندی شده

کنترل صحت درجه بندی اسناد محرمانه بر حسب اهمیت و میزان لطماتی که ممکن است به دلیل دستبرد یا افشای آنها به مصالح امنیت مجموعه وارد گردد.

برقراری سرویس حفاظت برای انتقال و ارسال اسناد طبقه بندی شده

صدور کارت شناسایی پرسنلی

نظارت بر حفاظت اسناد واحدهای تابعه


تاریخ بروز رسانی:   11 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >