بازرسی به شکایات QC

1398/6/25 0:0

 

 

 

 

مریم بلوردی

کارشناس مسئول کنترل کیفیت و بازرسی و رسیدگی به شکایات

افسر کنترل عفونت

کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات سامانه 190

 Image result for qc icon

  •  دارای 9 سال سابقه کار در مرکز مدیریت حوادث بعنوان کارشناس مسئول ستاد هدایت
  •  دارای 4 سال سابقه کار درمانی در بخش های اورژانس و ICU جراحی بیمارستان فاطمه زهرا (س )
  • دارای 4 سال سابقه کار ستادی در واحدهای کنترل کیفیت ، رسیدگی به شکایات ، بازرسی و کنترل عفونت مرکز مدیریت تا کنون
  •  

  شرح وظیفه واحد ارزیابی عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات


1- ارزیابی عملکرد :
همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی.
اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .
احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه مدیریت
همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری به منظور تعیین و تایید امتیازات.
پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی سازمان.
گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مدیریت
نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در سازمان
انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادیهای لازم .
انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف مراجع مافوق ارجاع میگردد.


2- بازرسی:
تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ،  دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.
بازرسی از عملکرد کارشناسان و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.
تهیه گزارشات نوبتی درفواصل زمانی مختلف برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی از عملکرد واحدهای اجرایی.
تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده
کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات آن به مدیریت
آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش سازمان.
اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم ا زعملکرد کارکنان ومدیران به واحدامور اداری برای اعمال در وضعیت ومزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین


3- پاسخگویی به شکایات
دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان سازمان
بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

 

 


تاریخ بروز رسانی:   7 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >