آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

1399/10/15 0:0

آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

هدف: نظام مند نمودن تشکیل مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، شفافیت و استاندارد سازی فعالیت های این مراکز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سلامت (انتقال ایمن بیماران)
مستندات قانونی مرتبط: اصل 138 قانون اساسی، ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی، بند 11 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1365 هیئت محترم وزیران و اصلاحات سال 1366 و 1391وهمچنین ماده 3 اساسنامه سازمان اورژانس کشور  
فصل اول- اختصارات و تعاریف
ماده 1- اختصارات و تعاریف در این آئین نامه به شرح زیر است :
1-1-    "وزارت"، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1-2-    "سازمان "، سازمان اورژانس کشور
1-3-    "دانشگاه/ دانشکده"، دانشگاه/ دانشکده ‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
1-4-    "اورژانس پیش بیمارستانی "، اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني
1-5-    "کمیسیون قانونی"، کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی
1-6-    "پروانه های قانونی"، پروانه های بهره برداری (تاسیس) و مسئولین فنی
1-7-    "موسس"، موسس/ موسسین حقیقی و یا حقوقی
1-8-    "مرکز"، مرکز خدمات آمبولانس خصوصی
1-9-    "مرکز خدمات آمبولانس خصوصی "، مركزي كه به صورت شبانه روزي و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از اخذ مجوزهاي قانوني ( موافقت اصولي ، پروانه تاسيس و پروانه مسئولين فني ) ، با هدف ارائه خدمات آمبولانس و جهت انتقال ایمن  بيماران تاسيس و تابع مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات ذيربط مي باشد.
ماده 2- مرکز خدمات آمبولانس خصوصی دارای فعالیتها به شرح ذیل می باشد:
2-1- انتقال ایمن  بيماران
2-2-  استقرار در مراسم خاص به درخواست ذينفعان جهت ارائه خدمات آمبولانس و انتقال بیماران
2-3- استقرار در مراكز بهداشتی ، درماني و غيردرماني به درخواست مسئولين ذيربط آن مراكز جهت ارائه خدمات آمبولانس و انتقال بیماران
فصل دوم – شرایط تاسیس و بهره برداری
ماده3-شرایط عمومی متقاضیان تاسیس به شرح ذیل میباشد:
3-1-دارا بودن  تابعيت جمهوري اسلامي ايران
3-2- تدين به يكي از اديان رسمي كشور
3-3- ارائه عدم سوء پيشينه كيفري و پزشكي
3-4- ارائه تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر (گروه علوم پزشکی)
3-5- ارائه تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
3-6-ارائه گواهی عدم اعتیاد
3-7- ارائه  درخواست كتبي جهت تاسيس مركز آمبولانس خصوصي با اعلام منطقه جغرافیایی مورد نظر به لحاظ رعایت سطح بندی خدمات به اورژانس پیش بیمارستانی توسط موسس یا موسسین
ماده4 -صدور و اخذ پروانه تاسیس مرکز برای متقاضیان حقیقی و حقوقی به شرح ذیل میباشد:
4-1- ثبت شرکت مطابق مقررات مربوط به تاسیس شرکت ها در قانون تجارت و تاسیس تعاونی در چارچوب مقررات ذیربط
4-2-ارائه اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها از سوی متقاضی تاسیس
4-3-ارائه گواهی پایان طرح یا معافیت از آن  توسط متقاضیان پزشک یا پیرا پزشک  
4-4-در خصوص اشخاص حقيقي می بایستی متقاضی دارای یکی از مدارک تحصیلی دکتری  پزشکی ، ،کاردان یا کارشناس در یکی از رشته های  تحصیلی پرستاری ، هوشبری و فوریتهای پزشکی  باشد.
4-5-پروانه هاي  تاسيس صادره قبل از تصويب اين آيين نامه معتبر مي باشد.
4-6- به هر متقاضي واجد شرايط حقیقی وحقوقی دارای  صلاحيت ،‌ فقط پروانه تاسيس يك مركز داده مي شود.
ماده 5- مدارك وشرایط عمومی واختصاصی موسس یا موسسین  پس از بررسي از سوي اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه وتطبيق با ضوابط وقوانین جاری کشور جهت اخذ موافقت اصولي و تعيين صلاحيت موسس يا موسسان به كميسيون قانونی  ارائه مي گردد.
ماده 6 - موسس يا موسسين موظفند حداكثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ موافقت اصولي نسبت به تهيه مكان مناسب ، تجهيزات مورد نیاز و تامين كاركنان فني و اداري اقدام نموده و مراتب را به اورژانس پیش بیمارستانی ذيربط اعلام نمايند تا پس از تصويب در كميسيون قانونی  بر اساس مقررات نسبت به صدور پروانه هاي قانوني ( تاسيس و مسئول یا مسئولین  فني ) اقدام گردد.
تبصره : در صورت عدم تهيه مكان ، تجهیزات و تامین كاركنان در مدت مذكور موافقت اصولي از اعتبار ساقط مي شود و تمديد آن با ارائه دلايل و مستندات كافي صرفا براي يك بار و حداكثر به مدت یک سال با درخواست موسس و يا موسسان و موافقت كميسيون قانونی  امکان پذیر خواهد بود.
ماده 7- صدور موافقت اصولی، مجوزی برای شروع فعالیت مرکز نبوده و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد. در صورت واگذاری موافقت اصولی یاد شده به هر شکل به غیر، مجوز از درجه اعتبار ساقط بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
ماده 8- پذیرش مدارک دلیلی بر صدور و موافقت اصولی نبوده و هرگونه ضرر و زیان ناشی از هزینه کرد قبل از موافقت اصولی اعم از خرید ساختمان یا بازسازی محل به عهده متقاضیان خواهد بود.
ماده 9- شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی ممنوع است.
ماده 10 - پس از تصويب كميسيون قانونی  و صدور موافقت اصولی ،‌آمبولانسهاي معرفي شده توسط مراكز که گواهي استاندارد از سازمان ملي استاندارد و تاییدیه  سازمان اورژانس کشور را دارند توسط اورژانس پیش بیمارستانی به منظور صدور كارت معاينه طبي استاندارد و براساس تیپ آمبولانس مورد بازديد قرار گرفته و تاییدیه های لازم جهت سیر مراحل صدور پروانه های تاسيس و مسئولین فني به اداره صدور پروانه هاي سازمان منعکس می گردد . درنهایت معرفی به راهنمايي و رانندگي ناجا جهت انجام مراحل  شماره گذاری پس از صدور پروانه تاسیس صورت خواهد پذیرفت.
تبصره: اعتبار پروانه هاي صادره به مدت دوسال بوده و تمديد آن منوط به رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه  خواهد بود.
فصل سوم – وظایف موسس
ماده 11- وظايف موسس يا موسسان مراكز به شرح ذيل مي باشد:
11-1-  معرفي  مسئول یا  مسئولین فني واجد شرايط براي مراكز ، جهت تمام نوبتهاي كاري
11-2- انتخاب و معرفي كاركنان فني واجد شرايط ( کارکنان آمبولانس ) بر اساس ضوابط آيين نامه
11-3-  تامين تجهيزات عمومي ، اداری ، رفاهی  ، ملزومات پزشكي و دارويي مورد نياز جهت انجام وظايف مركز بر اساس استانداردهاي ابلاغی  سازمان
11-4- رعايت تمامی ضوابط ، مقررات ،‌ دستورالعمل ها و تعرفه هاي مصوب ابلاغي سازمان  
11-5- نظارت بر حسن اجراي آیین نامه  تكريم ارباب رجوع توسط پرسنل مركز
11-6- رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات مسئول فني در امور پزشكي و فني بر اساس ضوابط
11-7- كنترل و مراقبت وضعيت ساختمان ، آمبولانس ، تجهيزات ، تاسيسات ايمني ، تامين تجهيزات عمومي و ملزومات و نیروی انسانی مورد نياز بر اساس استانداردهاي مربوطه با تائيد مسئول فني
11-8- مسئولیت رعایت تمامی قواعد و مقررات مربوط به قانون سازمان تامین اجتماعی ، قانون کار ، بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی بر عهده موسس یا موسسین می باشد.
11-9- موسس يا موسسين  موظفند در صورت عدم امكان حضور مسئولان فني  بلافاصله فرد يا افراد واجد شرايطي را به عنوان جانشين ، حداكثر به مدت سه ماه جهت تصدي امور فني به اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه معرفي نمايند و در صورت عدم بازگشت و حضور مسئول فني به محل كار ، موسس یا موسسین حداکثر3 ماه دیگر فرصت دارند که  مسئول يا مسئولین فني واجد شرايط جديدي را جهت تاييد صلاحيت به كميسيون قانونی  معرفي نمايند و تا زمان تایید صلاحیت مسئول فنی معرفی شده  توسط كميسيون قانونی  تمامی وظایف و اختیارات مسئول فنی متوجه مسئول فنی جانشین می باشد و در صورت عدم تائيد مسئول فني معرفی شده  در طي مدت سه ماه ، فعاليت مركز تا معرفی وتایید مسئول فنی واجد شرایط  متوقف مي گردد.
11-10-  در صورت بروز  تخلف از سوی مسئول فني در انجام  وظايف قانوني ، موسس یا موسسین  مراتب را با  ارائه مستندات به اورژانس پیش بیمارستانی اطلاع دهند و همچنين در صورت احراز تخلف از سوی بازرسين اورژانس پیش بیمارستانی  و صلاحديد آنها نسبت به معرفي مسئول فني جديد واجد شرايط جهت معرفي به كميسيون قانونی  اقدام نمايند.
فصل چهارم - شرایط، وظایف و مقررات مسئول فنی
ماده 12- شرایط و ضوابط تصدی جهت مسئول فنی مراکز به شرح ذیل می باشد:
12-1-صدور واخذ پروانه مسئول فنی با حداقل مدرک تحصیلی دکتری پزشک عمومی
12-2 -پاسخگویی حداقل یک نفر مسئول فنی در هر نوبت  کاری روز  و شب مطابق پروانه صادره
تبصره  : مسئول فني مي تواند از موسس يا موسسين با حداقل داراي مدرك تحصيلي دکتری پزشك عمومي بوده و با رعايت ساير شرايط اين آئين نامه  انتخاب گردد.
ماده 13- وظایف مسئول فنی، عبارت است از:
13-1- مسئول فنی موظف به پاسخگویی تلفنی در تمام ساعات تصدی مسئولیت فنی در قبال تمام وظایف محوله می باشد.  
تبصره : مسئول فني موظف است در صورت غيبت ( كمتر از 3ماه ) با هماهنگي موسس يا موسسین نسبت به معرفي جانشين واجد شرايط به اورژانس پیش بیمارستانی  ذيربط اقدام نمايد.
13-2- نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط کارکنان آمبولانس و ساير كاركنان و ابلاغ تذكرات لازم به آنان و پيگيري فرآيندهاي ارائه خدمات و در صورت تخطي از آن ،‌ اعلام كتبي مراتب ، به موسس يا موسسین و به اورژانس پیش بیمارستانی  ذيربط
13-3- تایید صلاحيت كاركنان فني ودرمانی  برابر ضوابط آئين نامه و مقررات جاري مربوطه
13-4- نظارت بر نحوه تامين ، كيفيت ، آماده بکار  بودن تجهيزات ،‌ آمبولانسها ، ملزومات  وداروهای مورد نياز مطابق با آخرين استانداردهاي ابلاغی  از طرف سازمان
13-5- ارتقا سطح كيفي ارائه خدمات درماني
13-6- نظارت بر تهيه ، تنظيم و نگهداري فرم هاي ماموريت تمامی  بيماران ( الکترونیکی ) و نيز بررسي شرح حال و دستورات پزشكي مندرج در آن و تذكر به پرسنل  مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني
13-7- رعايت و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو ،‌ فرم ماموريت ، فرمهاي گزارش ماهیانه و بايگاني پزشكي مطابق قواعد و مقررات مربوطه
13-8- نظارت بر ثبت و ارائه دقيق آمار فعاليت مركز و ارسال الکترونیکی داده ها به مركز اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشكده ذيربط به طور مستمر  طبق دستورالعمل های ابلاغی
13-9- رعايت و اجراي تمامی  مقررات و دستورالعملهاي وزارت متبوع و نظارت بر حفظ شئون پزشكي و موازين فني
13-10- تعیین نوع تیپ مناسب آمبولانس جهت اعزام به ماموریت  درخواستی از مرکز براساس دستورالعمل های مربوطه
13-11- کنترل ثبت و نگهداری تمامی اطلاعات مربوط به ماموریتها
فصل پنجم – ضوابط پرسنلی و تجهیزاتی
ماده 14-  ساختمان مركز بايد داراي شرایط مناسب براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان باشد.
ماده 15 -  شرايط آمبولانس ، ملزومات و تجهيزات آن به شرح ذيل مي باشد:
15-1- مالكيت آمبولانس: جهت تاسیس مرکز مالکیت حداقل 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مركزآمبولانس خصوصی و با عمر کمتر از 10 سال از تاریخ ساخت آن الزامی می باشد.
 تبصره : افزایش ناوگان آمبولانس مراکز حداکثر تا 15 سال از تاریخ ساخت ، در صورت اخذ معاینه فنی سالیانه بلامانع می باشد.  
15-2-درج نام مركز ، تيپ وکد آمبولانس ( A.B.C ) ، شماره تلفن مرکز مربوطه و شماره تلفن رسيدگي به شكايات كه توسط اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشكده اعلام مي شود ، در دو طرف و عقب آمبولانس به رنگ آبي درج گردد.
15-3-نصب كارت معاينه طبي معتبر در کلیه آمبولانس ها و آخرين تعرفه مصوب وزارت متبوع در داخل كابين عقب آمبولانس های خصوصی و در معرض دید
15-4-نصب برچسبهاي ابلاغي از سوي سازمان به آمبولانس ها
 تبصره 1 : افزایش تعداد آمبولانس توسط مراکز منوط به اخذ تاییدیه اورژانس پیش بیمارستانی و سازمان  مي باشد.
تبصره 2 : اعتبار كارت معاينه طبي به مدت يك سال بوده و تمديد آن منوط به بازديد و تاييد مجدد توسط اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه خواهد بود.
تبصره 3 : درج هرگونه آرم ، علامت و عناوين تبليغي ديگر به آمبولانس ها جز موارد اعلامی توسط سازمان ممنوع می باشد.
 ماده 16 - شرایط وضوابط اختصاصی  نيروي انساني  به شرح ذیل می باشد :
16-1- براي هر دستگاه آمبولانس تيپ A مراکز آمبولانس خصوصی در هر نوبت کاری ( 24 ساعته ) دو نفر كاردان يا كارشناس در یکی از رشته های  فوريتهاي پزشكي و یا پرستاري و یا هوشبري ویا اتاق عمل  و يا ديپلم بهياري ودو نفر راننده  
16-2-براي هر دستگاه آمبولانس تيپ B مراکز آمبولانس خصوصی در هر نوبت کاری ( 24 ساعته )  چهار نفر كارشناس  يا كاردان  در یکی از رشته های فوريتهاي پزشكي و یا پرستاري و یا هوشبري
16-3- براي هر دستگاه آمبولانس تيپ C مراکز آمبولانس خصوصی در هر نوبت کاری (24 ساعته )  شش  نفر نیرو شامل  دو نفر پزشك عمومي  و يا پزشك طب اور‍ژانس و يا متخصص بيهوشي و دو نفر كارشناس يا كاردان در یکی از رشته های  پرستاري ویا  ‌فوريتهاي پزشكي و يا هوشبري که حداقل 3 سال سابقه در بخش های ویژه را داشته باشد و دو نفر راننده
تبصره 1 : در آمبولانس تیپ B مسئولیت رانندگی با یکی از نیروهای معرفی شده می باشد .
تبصره2 : نيروهاي عملياتي آمبولانس موظفند كه دردوره های آموزشي  بدو ورود و بازآموزی  سالانه كه از طرف سازمان اورژانس کشور مشخص مي گردد ، شركت نمايند. بديهي است پس از اخذ مدرك قبولي در آزمون انجام شده از طرف اورژانس پیش بیمارستانی مجوز اشتغال به كار دريافت مي نمايند. چگونگي نحوه آموزش كاركنان مراكز توسط اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشكده تعيين خواهد شد.
تبصره 3:ارائه گواهی بازآموزی سالانه پرسنل در زمان تمدید پروانه بهره برداری مرکز الزامی می باشد.
تبصره 4:در آمبولانس تیپC نیروهای عملیاتی آمبولانس می بایست حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت در بخش های ویژه را داشته باشند.
ماده17- با توجه به لزوم متفاوت بودن شكل ظاهري پرسنل مراكز  از تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي 115 ، لباس فرم پرسنل اين مراكز بايد شامل پيراهن آبي روشن ، شلوار و کاپشن سرمه اي بوده و نام و نام خانوادگي ، عکس پرسنلی ، سمت ( راننده - تكنسين - پزشك ) ، نام مركز مربوطه و كد عملیاتی  را بر روي لباس خود درج نمايند و نصب هرگونه آرم ، علامت و عناوين ديگر بر روي لباس فرم  ممنوع مي باشد.

فصل ششم- سایر قوانین و مقررات
ماده18- مراکز آمبولانس خصوصی مجاز به عقد قرارداد جهت تامین آمبولانس مراکز درمانی( بیمارستان ،
مراکز جراحی محدود ، درمانگاهها و....)  براساس ضوابط ابلاغی سازمان خواهند بود.
ماده 19- استفاده از آمبولانس فقط به منظور انتقال بيماران و پس از صدور برگ ماموريت  خواهد بود.
ماده20- معرفي و ترغيب بيمار و همراهان وي جهت انتقال به مركز تشخيصي- درماني خاص توسط مراکز یا کادر آمبولانس ممنوع می باشد.
 ماده21- مراكز آمبولانس خصوصي مجاز به  عرضه وفروش دارو و تجهيزات پزشکی به  بیماران نمی باشند.
 ماده 22-  صدور گواهی فوت و حمل جسد توسط مراكز ممنوع مي باشد.
ماده 23- مراكز می بایستی هرگونه تغییر در ظرفیت ناوگان آمبولانسی خود را با اطلاع و تایید  اورژانس پیش بیمارستانی و تائيد سازمان انجام دهند.
ماده24 -  مراکز موظف به  همکاری بدون قید شرط با وزارت متبوع ،سازمان و اورژانس پیش بیمارستانی  مربوطه در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و اعلام نياز از طرف آنها صورت می پذیرد.
ماده 25 - انتخاب و تغيير نام مركز مي بايست با اطلاع وتایید اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه و موافقت  سازمان  باشد.
ماده 26 - هرگونه جابجايي محل مركز مي بايست  در چارچوب ضوابط و مقررات آيين نامه و با اطلاع و موافقت اورژانس پیش بیمارستانی ذيربط و تائيد سازمان و تصويب كميسيون قانونی  باشد.
ماده27- با توجه به تيپ هاي مختلف آمبولانس (A . B . C ) مراكز آمبولانس خصوصي مجاز به دريافت تعرفه بالاتر از آخرين  تعرفه هاي مصوب سازمان، مربوط به هر تيپ آمبولانس نبوده و اخذ وجوه بالاتر از تعرفه مربوط به هر تيپ آمبولانس با دلايلي همچون تجهيزات بيشتر و غيره ممنوع مي باشد.
ماده28- مراكز آمبولانس خصوصي ملزم به چسباندن تعرفه هاي مصوب درپشت درب داخل کابین آمبولانس و ثبت ونگهداری تمامی اطلاعات و ارائه قبض رسید به دریافت کنندگان خدمات براساس آخرين تعرفه مصوب سازمان می باشند.
ماده29- هر آمبولانس خصوصي جهت انجام ماموريت موظف به داشتن حكم ماموريت از مركز اعزام كننده بوده و لازم است با هماهنگي و نظارت مسئولين فني مركز نسبت به جابجايي بيماران اقدام نمايد.
ماده30- توقف آمبولانسهاي مراكز ، به استثناي زمان انجام ماموريت يا استقرار ، در خارج از پاركينگ مركز ممنوع مي باشد.
ماده 31 - هرگونه نقل و انتقال پروانه تاسيس ممنوع مي باشد.
ماده 32- در صورتي كه موسس به دلايلي قصد تعطيلي موقت و يا انحلال مركز را داشته باشد ، مي بايست مراتب را قبلا به اطلاع اورژانس پیش بیمارستانی  ذيربط اعلام نماید.. پس از انقضای مهلت مذکور مجوز توسط دانشگاه/دانشکده ابطال خواهد شد . فردی که مجوز وی باطل شده است امکان دریافت مجوز جدید تا دو سال پس از تاریخ ابطال را نخواهد داشت.
تبصره : در صورت تعطيلي موقت و يا انحلال ، مركز مي تواند آمبولانسهاي خود را با هماهنگي اورژانس پیش بیمارستانی  و تائيد سازمان  به ساير مراكز آمبولانسهاي خصوصي و يا سازمانها و شركت هاي داراي مجوز استفاده از آمبولانس به فروش برساند و يا در پاركينگ عمومي متوقف نموده و رسيد آن را به مركز اورژانس پیش بیمارستانی ارائه نمايد.
ماده 33 - بازرسان وزارت ، سازمان و يا اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشكده میتوانند  هریک از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی را مورد بازرسي قرار دهند. و مسئولان مراكز فوق  مكلفند تمامی  اطلاعات را دراختیار بازرسان  قرار دهند.
ماده 34 - نظارت مستمر بر عملكرد تمامی مراكز آمبولانس خصوصي به عهده اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشكده مي باشد.
ماده 35- رسيدگي به شكايات مردمی از مراكز آمبولانس خصوصي  توسط  اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشكده انجام خواهد گرفت.
ماده 36 - در صورت فوت موسس مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورتی که مدت اعتبار پروانه مسئول فنی در این مدت منقضی شود، وراث می بایست نسبت به  تمدید مسئولیت وی یا معرفی مسئول فنی واجد شرایط اقدام نمایند.
ماده 37 -در صورتی که موسس به علت از کار افتادگی کلی، قادر به اداره مرکز  نباشد، باید در یک مهلت 6 ماهه نسبت به معرفی فرد یا افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید و چنانچه به علت حجر، قادر به اداره مرکز نباشد، قیم وی باید در یک مهلت 6 ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید تا پس از تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری به نام وی صادرگردد تا پس از تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری به نام وی صادر گردد.
ماده 38 - چنانچه پروانه موسسه به نام اشخاص حقوقی صادر گردیده و صرفاً یکی از اعضا واجد شرایط مقرر در ماده 4 آیین نامه باشد، در صورت فوت، حجر یا از کار افتادگی آن عضو، فرد معرفی شده باید واجد صلاحیت مقرر در ماده یاد شده باشد.

فصل هفتم- تخلفات
ماده 39-  در صورتي كه مراکز خدمات آمبولانس خصوصی از ضوابط و مقررات ، مفاد ، الزامات و وظايف موضوع این آيين نامه تخطي نمايند به نحو ذيل اقدام میگردد :
39-1- تذكر با درج موضوع در صورتجلسه بازرسي مراکز آمبولانس خصوصی از سوی اورژانس پیش بیمارستانی یا سازمان در محل
39-2- اخطار كتبي توسط اورژانس پیش بیمارستانی در صورت تکرار ، ادامه تخلف و عدم توجه به تذکر
39-3- ارجاع ‌موضوع به كميسيون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی و به سایر مراجع ذیصلاح قانونی در صورت تكرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطار كتبي ازسوی مراکز آمبولانس خصوصی
39-4- صدور دستور تعطيلي موقت مركز آمبولانس خصوصی به پیشنهاد اورژانس پیش بیمارستانی توسط سازمان و توقف تردد آمبولانس در پاركينگ عمومي و ارائه قبض پارکینگ به اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه در صورت انجام تخلفات منجر به مخاطرات جاني براي بيمار ویا سایر اشخاص و يا اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومي به نظام سلامت كشور
تبصره 1: فعالیت مجدد مرکزآمبولانس خصوصی  منوط به رفع موضوع تخلفات وارائه مستندات آن به اورژانس پیش بیمارستانی پس از  طی مراحل قانونی و اخذ تاییدیه از سازمان می باشد.
تبصره2 : در صورت عدم توجه مركز به رفع نواقص و تعطيلي موقت اورژانس پیش بیمارستانی  مي تواند درخواست لغو پروانه تاسيس و مسئول فني را از كميسيون قانونی  بنمايد.   
این آیین نامه در39 ماده و 15 تبصره تصویب و جایگزینی آیین نامه قبلی (مصوب 1388 ) خواهد بود و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.


 
 
فرم تعیین جانشین  مسئول فنی مراکز خدمات آمبولانس خصوصی
تاریخ......................

مدیریت محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....../ بهداشتی و درمانی .........................
اینجانب دکتر ............................... مسئول فنی مرکز آمبولانس خصوصی ...................................... در شهر ............. به نشانی ............................................... طی روزهای ....................... الی .............................. قادر به انجام وظیفه در مرکز آمبولانس مذکور نبوده و آقای/ خانم دکتر ................................... را به جانشینی موقت خود معرفی می‌نمایم.

                                   مهر و امضاء و شماره نظام پزشکی


اینجانب دکتر .................... بعنوان جانشین آقای/ خانم دکتر .................................... کلیه وظایف ایشان را در مدت عدم حضور در مرکز آمبولانس خصوصی...................................... از تاریخ ................ الی .................... پذیرفته و انجام وظیفه خواهم نمود.

                                              مهر و امضاء و شماره نظام پزشکی


تاریخ بروز رسانی:   15 دی 1399

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >