چگونگی بکار گیری افراد متقاضی کار در مرکز اورژانس 115


این مرکز با توجه به نیاز به بکارگیری نیرو با توجه به افتتاح پایگاههای جدید از بین دارندگان مدارک لیسانس پرستاری و کاردانی فوریتهای پزشکی و بیهوشی از بین متقاضیان اقدام به ثبت نام کرده ، که بعد از گذراندن دوره های ابتدایی در صورت گذراندن امتحان و تائید واحد آموزش این مرکز بکار گیری می شوند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >