آیا آموزش احیاء همگانی جزء برنامه های آموزشی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی می باشد؟


در راستای اجرای طرح بسیج همگانی آموزشی کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی که بی شک تاثیر بسزائی در کاهش مرگ و میر و معلولیت ناشی از حوادث پزشکی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی ، آموزش احیاء همگانی به عهده این مرکز واگذار گردیده است. لذا این مرکز با همکاری انجمن پرستاری اقدام به برگزاری کلاسهای مذکور در مقاطع مختلف نموده است (دانش آموزان – خانمهای خانه دار- ...) در صورت تمایل به شرکت در کلاسهای مذکور ضمن هماهنگی با فرهنگسراها و مدارس می تواند نسبت به فراگیری این آموزش اقدام لازم را مبذول فرمایند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >