مدیر جانشین مرکز


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :

تعداد پایگاه های استان (ابتدای شیفت):

تعداد پایگاه های عملیاتی اورژانس استان (ابتدای شیفت):

تعداد کدهای فعال/عملیاتی استان(انتهای شیفت)

تعداد ماموریت های انجام شده در 24 ساعت گذشته

تعداد ماموریت های اورژانس هوایی

تعداد تاخیر در شروع ماموریت
با ذکر مورد :روز تا 90 ثانیه ، 12 شب تا 7 صبح 150 ثانیه


تعداد تاخیر در ماندگاری بر بالین بیمار با ذکر مورد
عادی تا 20 دقیقه ،724 تا 6 دقیقه ، 247 تا 15 دقیقه ، هوایی تا 20 دقیقه


تعداد موارد پشت خطی مدد جو با ذکر مورد
بیش از 1 دقیقه


موارد تصادف آمبولانس
توضیحات کامل


موارد غیر عملیاتی شدن کد
با ذکر دلیل و اقدام انجام شده


موارد آسیب ، بیماری ، ضرب و جرح و خروج نیرو از چرخه عملیاتی

حوادث ویژه

تعداد بازدید میدانی از پایگاه ها توسط مدیر جانشین
با ذکر مورد


تعداد مدیریت میدانی حادثه توسط مدیر جانشین
با ذکر مورد


پیشنهاد تشویق

پیشنهاد تنبیه

پرسنل کشیک دیسپچ

پزشک کشیک 50-10

گزارش مدیر جانشین

موضوعات قابل پیگیری

پیشنهاد

فایل پیوست گزارش

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >