میثم بوستانی


Image result for personal icon png

 EOC  مرکز هدایت عملیات بحران

( Emergency Operations Center )بیوگرافی مسئول  واحد :

نام ونام خانوادگی مسئول: میثم بوستانی

تحصیلات :کارشناس پرستاری

 میزان تجارب:

 

  • 10سال بعنوان سوپروایزر آموزشی در بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با ردیف و پست سازمانی
  • 10سال بعنوان سوپروایزر بالینی وجانشین مدیر خدمات پرستاری
  • 10سال بعنوان کارشناس مسئول واحد بهبود کیفیت ، رسیدگی به شکایات و ایمنی بیمار
  • 4 سال بعنوان مدیر بحران بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
  • 10سال بعنوان مسئول آموزش به بیمار
  • 2سال بعنوان مسئول اعتبار بخشی بیمارستان

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >